Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážný, Strážný 6 vydává podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 43/2006 Sb., která upravuje vyhlášku č. 14/2005 Sb., (§ 6 a §7 vyhlášky) o předškolním vzdělávání, tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“):

 

Článek č. 1

Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku. Školní rok je doba od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Článek č. 2

Výše úplaty

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy na dítě v uplynulém kalendářním roce, s výjimkou výdajů na platy a odvody a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Strážný, Strážný 6, okres Prachatice, zřizované Městysem Strážný pro období

 

od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 je ve výši 220,- Kč.

 

Článek č. 3

Snížení úplaty

V odůvodněných případech (nemoc apod. a po kladném vyřízení žádosti o snížení úplaty), zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude mít sníženou úplatu na 150,- Kč měsíčně.

 

Článek č. 4

Prominutí nebo snížení úplaty

  1. Jestliže
  • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, může požádat o prominutí nebo snížení úplaty.

Žádosti budou podávány do konce měsíce, o jehož prominutí úplaty se žádá!

K pozdě podaným žádostem nebude brán zřetel!

 

Článek č. 5

V případě přerušení provozu mateřské školy je úplata za předškolní vzdělávání stanovena podle § 6 odst. 4 vyhlášky č.43/2006 Sb. takto:

  • pokud bude provoz mateřské školy omezen podobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví  ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část měsíční základní úplaty,
  • pokud bude provoz mateřské školy omezen v kalendářním měsíci na dobu 5 dní – úplata zůstává stejná
  • pokud bude provoz mateřské školy v kalendářním měsíci kratší než 5 dní – úplata se stanoví jako nulová,

 

Článek č. 6

Splatnost

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne téhož měsíce.

 

Článek č. 7

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy (např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy formou českého prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.

Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

 

Ve Strážném dne 16. 6. 2023

Mgr. Naděžda Kramlová

ředitelka ZŠ a MŠ Strážný