Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Pondělí 13. 5. 2024 od:  13:00 - 14:00 hod

 

Zápis do MŠ Strážný proběhne v kanceláři ředitelky školy.

Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ, v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy.

Žádosti se budou přijímat osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem, rodným listem dítěte, vyplněnou přihláškou do MŠ, tiskopisem řádně potvrzeným dětskou lékařkou. Rodiče dětí – cizinců předloží doklad o povolení k pobytu, cestovní pas dítěte, popřípadě rodný list.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodně ředitelka MŠ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • Plnění povinného předškolního vzdělávání – 100b
  • Trvalý pobyt ve spádové oblasti – 20b
  • Věk dítěte od 3let – 20b
  • Povinné očkování – 20b

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č.500/2004 sb., správní řád v platném znění.

                                                                                        Mgr. Kramlová – ředitelka školy