Novinky

Výsledky zápisu do ZŠ pro šk. rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. ročníku Základní školy Strážný pro školní rok 2024/2025              

2- přijat/a

3 – přijat/a

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                                           Mgr. Naděžda Kramlová

 

Celý článek

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Pondělí 13. 5. 2024 od:  13:00 - 14:00 hod

 

Zápis do MŠ Strážný proběhne v kanceláři ředitelky školy.

Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ, v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy.

Žádosti se budou přijímat osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem, rodným listem dítěte, vyplněnou přihláškou do MŠ, tiskopisem řádně potvrzeným dětskou lékařkou. Rodiče dětí – cizinců předloží doklad o povolení k pobytu, cestovní pas dítěte, popřípadě rodný list.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodně ředitelka MŠ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Plnění povinného předškolního vzdělávání – 100b
 • Trvalý pobyt ve spádové oblasti – 20b
 • Věk dítěte od 3let – 20b
 • Povinné očkování – 20b

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č.500/2004 sb., správní řád v platném znění.

                                                                                        Mgr. Kramlová – ředitelka školy

 

Celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Strážný

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽNÝ

Zápis do ZŠ Strážný proběhne v úterý 16.4.2024 od 13:00 do 14:00 hodin

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024

 •  děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas, povolení k pobytu) a svůj OP,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
 • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

Kritéria přijímání žáků: 

1) Trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy. 

2) Sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠ.

Ve Strážném 21. 2. 2024, Mgr. Naděžda Kramlová – ředitelka školy

 

Celý článek

Školská rada

Výsleky voleb do školské rady

Do školské rady na další funkční období byli zvoleni:

za rodiče žáků - paní Veronika Müllerová

za zřizovatele Městys Strážný - pan Bc. Jiří Vacek

za pedagogický sbor - paní Jitka Zagattová

Celý článek

V případě výskytu vší v MŠ či ZŠ

V případě výskytu pedikulózy (ale i u jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

Celý článek

Základní škola a mateřská škola Strážný

Strážný čp.6, 384 43 Strážný

Zřizovatel:

Městys Strážný

Ředitelka školy:

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka školy

Kontakty:

tel: 797 997 115

e-mail: zsstrazny@seznam.cz

ID datové schránky: bpkmhvz